Hur man tar fram och använder personas i designprocessen

Personas är fiktiva karaktärer som skapas baserat på användarundersökningar för att representera olika användartyper som kan använda en specifik produkt, tjänst eller varumärke. Dessa verktyg är centrala inom användarcentrerad design och hjälper till att ge ett mänskligt ansikte åt användardata, vilket gör det enklare för designers och utvecklare att förstå och förutse användarnas behov, erfarenheter, beteenden och mål. Att effektivt skapa och använda personas kan dramatiskt förbättra relevansen och användbarheten i designprojekt. Här utforskar vi hur man framställer och implementerar personas i designprocessen.

Identifiera målgruppen

Forskning och datainsamling

Innan personas kan skapas, är det viktigt att samla in omfattande information om potentiella användare. Detta inkluderar demografisk data, beteendemönster, motivationer, mål och eventuella frustrationer som användarna kan uppleva.

 • Användarintervjuer och observationer: Genomför intervjuer och observationssessioner för att samla in detaljerad information om användarnas dagliga aktiviteter och interaktioner med liknande produkter eller tjänster.
 • Enkäter och frågeformulär: Använd enkäter för att samla in kvantitativ data om en större användargrupp.
 • Marknadsanalyser: Analysera befintlig marknadsdata för att identifiera trender och vanliga egenskaper hos din målgrupp.

Skapa personas

Utveckla realistiska karaktärer

När tillräcklig data har samlats in är nästa steg att destillera informationen till konkreta personas. Varje persona bör representera en signifikant användargrupp och inkludera specifik information som gör dem levande och relaterbara.

 • Namn och demografi: Ge varje persona ett namn och grundläggande demografiska detaljer som ålder, yrke och bostadsort.
 • Bakgrund och livsstil: Beskriv personans bakgrund, utbildningsnivå, tekniska skicklighet, personliga intressen och livsstil.
 • Behov och mål: Definiera vad personan strävar efter att uppnå och vilka problem eller utmaningar de kan stöta på när de använder produkten eller tjänsten.
 • Beteendemönster: Beskriv hur personan vanligtvis interagerar med liknande produkter eller tjänster.

Använda personas i designprocessen

Integrera personas i designbeslut

Personas bör användas genom hela designprocessen för att säkerställa att alla beslut är anpassade för att möta verkliga användares behov.

 • Scenario- och användningsfall: Använd personas för att utveckla scenarion och användningsfall som illustrerar hur och i vilka situationer personan skulle interagera med din design.
 • Designbeslut: Låt personas vägleda alla större designbeslut, från funktionalitet och navigering till estetik och innehåll.
 • Prototyping och användartester: Använd personas för att skapa prototyper och genomföra användartester, vilket hjälper till att validera designens effektivitet och användarvänlighet.

Utvärdera och iterera

Kontinuerlig förbättring baserad på feedback

Efterhand som projektet framskrider och ytterligare data samlas in från användartester, kan det vara nödvändigt att justera personas för att bättre återspegla användarnas verkliga erfarenheter och feedback.

 • Feedback från användartester: Använd feedback för att finjustera personas och säkerställa att de fortfarande representerar målgruppen korrekt.
 • Iterativa förbättringar: Tillåt att personas utvecklas över tid för att spegla förändringar i användarbetende eller marknadsförhållanden.

Slutsats

Att skapa och använda personas är en kraftfull metod för att centrera designprocessen kring användarens behov och förväntningar. Genom att noggrant utveckla och integrera personas i designprojekt, kan designers skapa mer användarvänliga och engagerande produkter som verkligen tilltalar och gynnar målgruppen.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *